Bibble picture

הטקסטים בדפים האלה פורסמו במטרה לעזור לאנשים המחפסים את
דרכם אל האלוהים ולעזור להם להבין את הבשורה-ספר הקודש ולפתח את חייהם הרוחניים.
לטקסטים האלה אין מטרות פוליטיות. האחראי לבחירת הטקסטים ותוכנם,
התירגום והמערך הגרפי:

Jaroslav Ignatius Vokoun
Beth-Or, E. M. C.
P.O.Box 69
CZ-280 50 Kolín 1
Czech Republic - Europe
Beth-Or@ekklesia-ep.com

right arrow